Hjemmesidens brugsbetingelser

Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du disse brugsbetingelser. Læs dem venligst grundigt.

Introduktion

Denne hjemmeside og/eller telefon-app (herefter refereret til som “Hjemmeside”) ejes af Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (også kendt som KLM Royal Dutch Airlines), med hovedkontor på Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Holland. I disse Brugsbetingelser for KLM’s Hjemmeside (herefter kaldt ”Betingelser”) refererer ”KLM” til Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., og "Bruger" refererer til brugeren af denne Hjemmeside. Læs venligst disse Betingelser nøje igennem før du bruger denne Hjemmeside. Din brug af Hjemmesiden angiver at du accepterer at være bundet af disse Betingelser.

Registreringsnummer 33014286 CVR-nummer NL004983269B01

Brug af Reservationer

Bruger erklærer og garanterer at han eller hun er mindst 18 år, myndig og i stand til at indgå denne aftale med KLM under disse Betingelser ("Aftalen") og til at bruge denne Hjemmeside i overensstemmelse med disse Betingelser. Bruger accepterer at være økonomisk ansvarlig for al brug af denne Hjemmeside (samt for andres brug af Brugers konto, herunder, uden begrænsning, af mindreårige som bor hos Bruger). Bruger accepterer at Brugers rettigheder ikke må overdrages, overføres eller gives i underlicens i henhold til denne Aftale. Bruger må give andre medlemmer i Brugers husholdning tilladelse til at bruge denne Hjemmeside under Brugers navn eller konto, forudsat at Bruger herved accepterer at betale alle gebyrer, som de måtte pådrage sig og at påtage sig ansvaret for alle andre aspekter ved deres brug. Bruger accepterer at overvåge mindreåriges brug af denne Hjemmeside under Brugers navn eller konto.

Denne Hjemmesides reservationsfunktioner stilles udelukkende til rådighed med henblik på at tillade Bruger at fastlægge tilgængeligheden af rejserelaterede varer og servicer og at foretage lovlige reservationer eller på anden vis gøre forretninger, og ikke til nogen som helst andre formål. Bruger må ikke på nogen måde foretage spekulative, falske eller svigagtige reservationer eller reservationer i forventning om efterspørgsel. Bruger erklærer at han ikke vil genproducere, bruge, blokere, overskrive, kopiere, distribuere, modtage eller overvåge noget af Hjemmesidens indhold til direkte eller indirekte kommerciel brug ved anvendelse af enhver slags proces, systemer, enhed (screenscraping), robot, software, spider, søgemaskine eller enhver anden automatisk eller manuel mekanisme uden forudgående skriftlig tilladelse fra KLM. Bruger erklærer at han ikke vil intervenere på nogen måde overhovedet, (herunder for eksempel i tilgængelighed af filer der indeholder korrupte data eller virus) med Hjemmesidens korrekte drift eller funktionalitet og ikke vil udføre nogen handling der vil eller kunne skabe overdreven eller uforholdsmæssig belastning på Hjemmesidens infrastruktur. Bruger accepterer at reservationsfaciliteterne til rejseservicer på denne Hjemmeside udelukkende må benyttes til at foretage lovlige reservationer eller køb for Bruger, eller for en anden person som Bruger har juridisk ret til at handle på vegne af. Bruger accepterer at overholde de gældende vilkår eller betingelser. Bruger er eneansvarlig for takster, gebyrer, told, skatter og afgifter som måtte pådrages som følge af brug af denne Hjemmeside, bortset fra skatter på omsætning, som således tilfalder KLM.

Ophavsret

Denne Hjemmeside ejes af KLM og drives af KLM og/eller dets leverandører. Ophavsretten, herunder ophavsrettigheder til materialet på denne Hjemmeside og enhver af KLM's varemærker og brands på Hjemmesiden, tilhører KLM og/eller dets licensgivere og/eller dets leverandører.

Ingen materiale, information, software, produkter eller servicer der hentes fra denne Hjemmeside må modificeres, kopieres, fremvises, udføres, licenseres, genproduceres, genudgives, uploades, postes, udsendes, sælges, distribueres, forskes, tilkendes, overvåges eller hentes på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra KLM. Bruger må kun downloade én kopi af materialet på en enkelt computer alene til Brugers egen personlige, ikke-erhvervsmæssige brug, forudsat at Bruger holder al medfølgende ophavsret og andre proprietære bekendtgørelser intakt.

Ansvarsfraskrivelse

Informationen, softwaren, produkterne og de servicer der er offentliggjort på denne Hjemmeside kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. KLM afgiver ingen erklæringer om egnetheden af informationen, softwaren, produkterne og de servicer der er indeholdt på denne Hjemmeside,til noget som helst formål. Sådan information, software, produkter og servicer leveres "som beset" uden nogen som helst garanti. KLM og/eller dets leverandører fraskriver sig hermed alle garantier og/eller forudsætninger med hensyn til denne information, software og disse produkter og servicer, herunder alle underforståede garantier og forudsætninger for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, adkomst og ikke-krænkelse. Under ingen omstændigheder er KLM og/eller dets leverandører ansvarlige for direkte, indirekte, straffende, tilfældige, specielle eller skader som måtte opstå som følge af, eller i forbindelse med, brug af denne Hjemmeside, eller med forsinkelse eller manglende mulighed for at bruge denne Hjemmeside, eller for enhver information, software, produkter og servicer som indhentes gennem denne Hjemmeside eller som på anden vis måtte opstå som følge af brug af denne Hjemmeside, uanset om det er baseret på en kontrakt, ligger uden for kontrakt, objektivt ansvar eller andet.

Dette gælder imidlertid ikke i tilfælde af forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed fra KLM´s og/eller dets leverandørers side og/eller i tilfælde af tab som følge af dødsfald eller personskade.

Vekselkurs

Priserne anført på KLMs hjemmeside er vist i en specifik valuta for hvert land. Det er dog muligt at betale med en anden valuta. Denne proces kaldes for Multi Currency Pricing. Den relevante midterkurs bruges til at veksle den oprindelige valuta til den foretrukne betalingsvaluta sammen med et fastsat tillægsgebyr. Dette tillægsgebyr er markedsbaseret, og KLM bestræber sig altid på, at dette gebyr (deriblandt den anvendte midterkurs) forbliver lavere end de kurser, som anvendes af institutioner såsom banker, der udsteder debet- og kreditkort. Dog kan KLM ikke gøres ansvarlig for eventuelle forskelle i disse kurser.

Hvis betalingsvalutaen er anderledes end den valuta, som opkræves fra dit debet- eller kreditkort, vil kursen veksles af den bank, som har udstedt kortet. KLM kan ikke gøres ansvarlig for denne veksling.

Hvis du har valgt at betale i en anden valuta end den oprindelige på KLM's hjemmeside, kan den institution som har udstedt dit kort stadig opkræve et gebyr. Dette afhænger af det enkelte land og den enkelte bank. Disse gebyrer kaldes for 'oversøiske opkrævninger' eller 'opkrævninger på tværs af landegrænser' og har intet med vekselkurserne at gøre. Disse gebyrer opkræves også af de institutioner, som udsteder kortene og er ansvarlige for valutavekslingerne. Dette er en aftale mellem institutionen, som udsteder kortet, og kortejeren. Som konsekvens deraf kan KLM ikke gøres ansvarlig for disse gebyrer.

Denne Hjemmeside kan indeholde links eller henvisninger til, eller dele af, andre internetsider, som drives af tredjeparter. KLM driver ikke, og har ingen kontrol over, nogen information, produkter eller servicer på sådanne tredjeparters hjemmesider, ej heller adgangen dertil. Links og henvisninger til tredjeparter er udelukkende medtaget som en hjælp til brugerne og udgør ikke en officiel godkendelse fra KLM og/eller dets leverandører. Bruger er eneansvarlig for brug af links og henvisninger til tredjeparter.

Enhver tredjepart der ønsker at oprette links til denne Hjemmeside, skal underrette KLM om deres hensigt først. KLM forbeholder sig ret til at nægte at give tilladelse til sådanne links til denne Hjemmeside. Hvis KLM imidlertid giver tilladelse til sådanne links, er KLM ikke forpligtet til at oprette gensidige links til tredjeparten.

Skadesløsholdelse

Som betingelse for brug af denne Hjemmeside accepterer Bruger at holde KLM og dets leverandører skadesløse for ethvert ansvar, alle udgifter (herunder advokathonorarer) og enhver erstatningspligt som måtte opstå som følge af krav baseret på Brugers benyttelse af denne Hjemmeside.

Ændring af Disse Betingelser

KLM forbeholder sig ret til når som helst at ændre disse Betingelser. Det er Brugers ansvar jævnligt at læse disse Betingelser, som løbende stilles til rådighed for Bruger ved inklusion på denne Hjemmeside. Fortsat brug af denne Hjemmeside efter sådanne ændringer udgør Brugers accept af sådanne ændringer.

Diverse

KLM forbeholder sig retten til at foretage og har foretaget ændringer på denne hjemmeside efter eget skøn uden varsel til Bruger. I tilfælde af overtrædelse af disse vilkår forbeholder KLM sig retten til øjeblikkeligt og uden varsel at spærre brugerens adgang til webstedet og/eller træffe enhver foranstaltning eller fremsætte ethvert krav, der anses for nødvendigt eller passende for at opnå kompensation.

Disse betingelser refererer kun til brug af denne hjemmeside. Der gælder særskilte vilkår og betingelser for transport med fly, lodtrækninger eller andre kampagner og andre servicer.

Denne Aftale anses for at være indgået i Amstelveen, Holland og skal fortolkes, og parternes rettigheder og forpligtelser skal bestemmes, i overensstemmelse med hollandsk lovgivning uden hensyntagen til internationale privatretlige principper. Parterne er enige om retsinstansernes enekompetence i Amsterdam, Holland, til afgørelse af krav eller tvister mellem parterne som måtte opstå som følge af, eller i forbindelse med, denne aftale.

Bruger anerkender at denne Aftale eller brug af denne Hjemmeside ikke skaber et joint venture-, partnerskabs-, ansættelses- eller fuldmagtsforhold mellem Bruger og KLM. Bruger accepterer at denne ikke vil foregive at være repræsentant, agent eller medarbejder i KLM og at KLM ikke er ansvarlig for nogen foregivelse, handling eller udeladelse fra brugers side. På denne hjemmeside benyttes udtrykkene “partner(e)” og “partnerskab(er)” til at referere til individuelle markedsførings- eller samarbejdsaftaler og ikke til noget forhold der har specifikke lovmæssige eller skattemæssige implikationer. KLM kan derfor ikke acceptere noget ansvar for disse partnerorganisationers adfærd.

KLM's opfyldelse af denne Aftale er underlagt eksisterende lovgivning og juridisk proces, og intet i denne Aftale gør undtagelse fra KLM's ret til at imødekomme anmodninger med henblik på retshåndhævelse eller krav vedrørende Brugers benyttelse af denne Hjemmeside eller information givet til, eller indsamlet af, KLM med hensyn til en sådan brug.

Hvis det afgøres, at en del af denne Aftale er ugyldig eller ikke kan håndhæves i henhold til gældende lovgivning, herunder garantifraskrivelserne og ansvarsbegrænsningerne der er anført ovenfor, vil den bestemmelse som er ugyldig eller som ikke kan håndhæves anses for at være erstattet af en gyldig bestemmelse som kan håndhæves og som svarer mest nøjagtigt til den oprindelige bestemmelses hensigt, og resten af Aftalen vil fortsat være gældende.

Denne Aftale udgør hele aftalen mellem Bruger og KLM med hensyn til brugen af denne Hjemmeside. En udskrift af denne Aftale og af enhver meddelelse i elektronisk form er egnet til påkendelse i retssager eller administrative procedurer der er baseret på, eller med relation til, denne Aftale i samme grad og med forbehold for de samme betingelser som andre forretningsdokumenter og fortegnelser som oprindeligt genereres og føres i udskrevet form.

Version: Marts 2024